Fandom

Touhou Wiki

Youki Konpaku/Fan Culture

< Youki Konpaku

7,297pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Main Profiles Fun Facts Fan Culture Music Books

Youki in Fan Culture

  • Sometimes, fans think of Youki as Youmu's father or grandfather.

Also on Fandom

Random Wiki