Fandom

Touhou Wiki

Comments2

Your 3 Favorites?

Ibuuuki December 12, 2015 User blog:Ibuuuki

Who are your 3 favorites? Mine: 1. Elly <3 2. Koshi

3. Mima
Elly 1

Elllllyyyyyyyyyyyyyyyyyy <3 <3

Also on Fandom

Random Wiki